औंस : 1840.6$
ग्राम इकाईः संख्या : 59.18 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 51.78 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 44.38 USD

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
20 Jan 2022 59.15 USD 51.75 USD 44.36 USD +0.02%
19 Jan 2022 58.23 USD 50.95 USD 43.67 USD 0.00%
18 Jan 2022 58.42 USD 51.12 USD 43.82 USD 0.00%
17 Jan 2022 58.51 USD 51.20 USD 43.88 USD +0.00%
16 Jan 2022 58.45 USD 51.15 USD 43.84 USD -
15 Jan 2022 58.45 USD 51.15 USD 43.84 USD 0.00%
14 Jan 2022 58.71 USD 51.37 USD 44.03 USD 0.00%
13 Jan 2022 58.72 USD 51.38 USD 44.04 USD +0.00%
12 Jan 2022 58.45 USD 51.15 USD 43.84 USD +0.01%
11 Jan 2022 58.08 USD 50.82 USD 43.56 USD +0.01%
10 Jan 2022 57.61 USD 50.41 USD 43.21 USD 0.00%
09 Jan 2022 57.77 USD 50.55 USD 43.33 USD -
08 Jan 2022 57.77 USD 50.55 USD 43.33 USD +0.00%
07 Jan 2022 57.63 USD 50.43 USD 43.23 USD -0.01%
06 Jan 2022 58.03 USD 50.78 USD 43.53 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 54.25 USD 65.1 USD
इकाईः संख्या 51.78 USD 60.06 USD
इकाईः संख्या 44.38 USD 51.48 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 54,245.28 USD 64.8 USD
इकाईः संख्या 51,779.58 USD 59.16 USD
इकाईः संख्या 44,382.50 USD 51.04 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 632.71 USD 759.25 USD
इकाईः संख्या 603.95 USD 700.58 USD
इकाईः संख्या 517.67 USD 600.5 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 433.96 USD 520.75 USD
इकाईः संख्या 414.24 USD 480.52 USD
इकाईः संख्या 355.06 USD 411.87 USD
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल