औंस : 1778.6$
ग्राम इकाईः संख्या : 57.18 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 50.04 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 42.89 USD

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
22 Jun 2021 57.51 USD 50.33 USD 43.14 USD +0.01%
21 Jun 2021 57.05 USD 49.92 USD 42.79 USD +0.01%
20 Jun 2021 56.71 USD 49.62 USD 42.53 USD -
19 Jun 2021 56.71 USD 49.62 USD 42.53 USD -0.01%
18 Jun 2021 57.43 USD 50.25 USD 43.07 USD -0.02%
17 Jun 2021 58.61 USD 51.28 USD 43.96 USD -0.02%
16 Jun 2021 59.72 USD 52.25 USD 44.79 USD 0.00%
15 Jun 2021 59.90 USD 52.42 USD 44.93 USD 0.00%
14 Jun 2021 59.95 USD 52.45 USD 44.96 USD -0.01%
13 Jun 2021 60.37 USD 52.83 USD 45.28 USD -
12 Jun 2021 60.37 USD 52.83 USD 45.28 USD -0.01%
11 Jun 2021 61.04 USD 53.41 USD 45.78 USD +0.01%
10 Jun 2021 60.65 USD 53.07 USD 45.48 USD 0.00%
09 Jun 2021 60.89 USD 53.28 USD 45.67 USD 0.00%
08 Jun 2021 60.95 USD 53.34 USD 45.72 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 52.42 USD 62.9 USD
इकाईः संख्या 50.04 USD 58.05 USD
इकाईः संख्या 42.89 USD 49.75 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 52,418.04 USD 62.4 USD
इकाईः संख्या 50,035.40 USD 58 USD
इकाईः संख्या 42,887.49 USD 48.72 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 611.39 USD 733.67 USD
इकाईः संख्या 583.60 USD 676.98 USD
इकाईः संख्या 500.23 USD 580.27 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 419.34 USD 503.21 USD
इकाईः संख्या 400.28 USD 464.32 USD
इकाईः संख्या 343.10 USD 398 USD
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल