औंस : 1761.25$
ग्राम इकाईः संख्या : 56.63 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 49.55 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 42.47 USD

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
18 Aug 2022 56.63 USD 49.55 USD 42.48 USD -0.01%
17 Aug 2022 57.11 USD 49.97 USD 42.83 USD 0.00%
16 Aug 2022 57.27 USD 50.11 USD 42.95 USD -0.01%
15 Aug 2022 57.73 USD 50.51 USD 43.30 USD 0.00%
14 Aug 2022 58.00 USD 50.75 USD 43.50 USD -
13 Aug 2022 58.00 USD 50.75 USD 43.50 USD +0.01%
12 Aug 2022 57.59 USD 50.39 USD 43.19 USD +0.00%
11 Aug 2022 57.40 USD 50.23 USD 43.05 USD 0.00%
10 Aug 2022 57.58 USD 50.38 USD 43.18 USD +0.00%
09 Aug 2022 57.41 USD 50.24 USD 43.06 USD +0.01%
08 Aug 2022 57.02 USD 49.89 USD 42.76 USD 0.00%
07 Aug 2022 57.11 USD 49.97 USD 42.83 USD -
06 Aug 2022 57.11 USD 49.97 USD 42.83 USD -0.01%
05 Aug 2022 57.62 USD 50.42 USD 43.21 USD +0.01%
04 Aug 2022 56.95 USD 49.83 USD 42.71 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 51.91 USD 62.29 USD
इकाईः संख्या 49.55 USD 57.48 USD
इकाईः संख्या 42.47 USD 49.27 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 51,905.24 USD 61.2 USD
इकाईः संख्या 49,545.91 USD 56.84 USD
इकाईः संख्या 42,467.92 USD 48.72 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 605.41 USD 726.49 USD
इकाईः संख्या 577.89 USD 670.35 USD
इकाईः संख्या 495.34 USD 574.59 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 415.24 USD 498.29 USD
इकाईः संख्या 396.37 USD 459.79 USD
इकाईः संख्या 339.74 USD 394.1 USD
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल