औंस : 1800.18$
ग्राम इकाईः संख्या : 57.88 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 50.64 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 43.41 USD

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
05 Dec 2022 58.12 USD 50.85 USD 43.59 USD +0.01%
04 Dec 2022 57.78 USD 50.56 USD 43.34 USD -
03 Dec 2022 57.78 USD 50.56 USD 43.34 USD +0.00%
02 Dec 2022 57.77 USD 50.55 USD 43.32 USD +0.01%
01 Dec 2022 57.21 USD 50.06 USD 42.91 USD +0.01%
30 Nov 2022 56.41 USD 49.36 USD 42.30 USD +0.00%
29 Nov 2022 56.36 USD 49.31 USD 42.27 USD +0.00%
28 Nov 2022 56.29 USD 49.25 USD 42.21 USD 0.00%
27 Nov 2022 56.43 USD 49.38 USD 42.33 USD 0.00%
25 Nov 2022 56.56 USD 49.49 USD 42.42 USD +0.00%
24 Nov 2022 56.43 USD 49.37 USD 42.32 USD +0.01%
23 Nov 2022 55.81 USD 48.83 USD 41.86 USD 0.00%
22 Nov 2022 56.08 USD 49.07 USD 42.06 USD 0.00%
21 Nov 2022 56.11 USD 49.10 USD 42.09 USD 0.00%
20 Nov 2022 56.30 USD 49.26 USD 42.22 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 53.05 USD 63.66 USD
इकाईः संख्या 50.64 USD 58.74 USD
इकाईः संख्या 43.41 USD 50.36 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 53,054.13 USD 63.6 USD
इकाईः संख्या 50,642.58 USD 58 USD
इकाईः संख्या 43,407.93 USD 49.88 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 618.81 USD 742.57 USD
इकाईः संख्या 590.69 USD 685.2 USD
इकाईः संख्या 506.30 USD 587.31 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 424.43 USD 509.32 USD
इकाईः संख्या 405.14 USD 469.96 USD
इकाईः संख्या 347.26 USD 402.82 USD
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल