औंस : 1751.3$
ग्राम इकाईः संख्या : 56.31 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 49.27 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 42.23 USD

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
23 Sep 2021 56.69 USD 49.61 USD 42.52 USD -0.01%
22 Sep 2021 57.15 USD 50.00 USD 42.86 USD +0.01%
21 Sep 2021 56.64 USD 49.56 USD 42.48 USD +0.01%
20 Sep 2021 56.13 USD 49.11 USD 42.10 USD 0.00%
19 Sep 2021 56.39 USD 49.34 USD 42.29 USD -
18 Sep 2021 56.39 USD 49.34 USD 42.29 USD 0.00%
17 Sep 2021 56.52 USD 49.46 USD 42.39 USD -0.02%
16 Sep 2021 57.57 USD 50.38 USD 43.18 USD -0.01%
15 Sep 2021 57.98 USD 50.73 USD 43.48 USD +0.01%
14 Sep 2021 57.57 USD 50.38 USD 43.18 USD 0.00%
13 Sep 2021 57.62 USD 50.42 USD 43.21 USD +0.00%
12 Sep 2021 57.45 USD 50.27 USD 43.09 USD -
11 Sep 2021 57.45 USD 50.27 USD 43.09 USD -0.01%
10 Sep 2021 57.79 USD 50.57 USD 43.35 USD +0.01%
09 Sep 2021 57.48 USD 50.29 USD 43.11 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 51.61 USD 61.93 USD
इकाईः संख्या 49.27 USD 57.15 USD
इकाईः संख्या 42.23 USD 48.99 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 51,613.47 USD 61.2 USD
इकाईः संख्या 49,267.40 USD 56.84 USD
इकाईः संख्या 42,229.20 USD 48.72 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 602.01 USD 722.41 USD
इकाईः संख्या 574.65 USD 666.59 USD
इकाईः संख्या 492.55 USD 571.36 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 412.91 USD 495.49 USD
इकाईः संख्या 394.14 USD 457.2 USD
इकाईः संख्या 337.83 USD 391.88 USD
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल