औंस : 1792$
ग्राम इकाईः संख्या : 1,923.16 THB
ग्राम इकाईः संख्या : 1,682.76 THB
ग्राम इकाईः संख्या : 1,442.37 THB

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
23 Oct 2021 1,923.16 THB 1,682.76 THB 1,442.37 THB +0.97%
22 Oct 2021 1,918.01 THB 1,678.26 THB 1,438.51 THB +0.97%
21 Oct 2021 1,917.15 THB 1,677.51 THB 1,437.86 THB +0.97%
20 Oct 2021 1,903.95 THB 1,665.96 THB 1,427.96 THB +0.97%
19 Oct 2021 1,904.92 THB 1,666.80 THB 1,428.69 THB +0.97%
18 Oct 2021 1,896.87 THB 1,659.76 THB 1,422.65 THB +0.97%
17 Oct 2021 1,896.76 THB 1,659.66 THB 1,422.57 THB +0.97%
16 Oct 2021 1,896.76 THB 1,659.66 THB 1,422.57 THB +0.97%
15 Oct 2021 1,926.27 THB 1,685.49 THB 1,444.70 THB +0.97%
14 Oct 2021 1,919.10 THB 1,679.21 THB 1,439.32 THB +0.97%
13 Oct 2021 1,890.75 THB 1,654.41 THB 1,418.06 THB +0.97%
12 Oct 2021 1,887.22 THB 1,651.32 THB 1,415.42 THB +0.97%
11 Oct 2021 1,883.34 THB 1,647.93 THB 1,412.51 THB +0.97%
10 Oct 2021 1,885.71 THB 1,649.99 THB 1,414.28 THB +0.97%
09 Oct 2021 1,885.71 THB 1,649.99 THB 1,414.28 THB -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 1,762.90 THB 1.2 THB
इकाईः संख्या 1,682.76 THB 1.16 THB
इकाईः संख्या 1,442.37 THB 1.16 THB
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 1,762,896.59 THB 1.2 THB
इकाईः संख्या 1,682,764.93 THB 1.16 THB
इकाईः संख्या 1,442,369.94 THB 1.16 THB
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 20,562.08 THB 24 THB
इकाईः संख्या 19,627.44 THB 22.04 THB
इकाईः संख्या 16,823.52 THB 18.56 THB
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 14,103.17 THB 16.8 THB
इकाईः संख्या 13,462.12 THB 15.08 THB
इकाईः संख्या 11,538.96 THB 12.76 THB
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल