औंस : 1784.9$
ग्राम इकाईः संख्या : 208.94 QAR
ग्राम इकाईः संख्या : 182.82 QAR
ग्राम इकाईः संख्या : 156.71 QAR

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
07 Dec 2021 208.05 QAR 182.04 QAR 156.03 QAR +0.72%
06 Dec 2021 208.52 QAR 182.46 QAR 156.39 QAR +0.73%
05 Dec 2021 208.67 QAR 182.59 QAR 156.50 QAR +0.73%
04 Dec 2021 208.67 QAR 182.59 QAR 156.50 QAR +0.73%
03 Dec 2021 207.41 QAR 181.49 QAR 155.56 QAR +0.72%
02 Dec 2021 207.96 QAR 181.96 QAR 155.97 QAR +0.72%
01 Dec 2021 208.30 QAR 182.26 QAR 156.22 QAR +0.72%
30 Nov 2021 209.33 QAR 183.16 QAR 157.00 QAR +0.72%
29 Nov 2021 209.83 QAR 183.60 QAR 157.37 QAR +0.73%
28 Nov 2021 209.75 QAR 183.53 QAR 157.31 QAR +0.73%
27 Nov 2021 209.75 QAR 183.53 QAR 157.31 QAR +0.72%
26 Nov 2021 210.43 QAR 184.13 QAR 157.82 QAR +0.73%
25 Nov 2021 209.80 QAR 183.57 QAR 157.35 QAR +0.73%
24 Nov 2021 209.97 QAR 183.72 QAR 157.47 QAR +0.72%
23 Nov 2021 211.59 QAR 185.14 QAR 158.69 QAR -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 191.53 QAR 229.84 QAR
इकाईः संख्या 182.82 QAR 212.07 QAR
इकाईः संख्या 156.71 QAR 181.78 QAR
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 191,530.12 QAR 229.2 QAR
इकाईः संख्या 182,824.20 QAR 211.12 QAR
इकाईः संख्या 156,706.46 QAR 180.96 QAR
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 2,233.97 QAR 2.4 QAR
इकाईः संख्या 2,132.43 QAR 2.32 QAR
इकाईः संख्या 1,827.79 QAR 1.16 QAR
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 1,532.24 QAR 1.2 QAR
इकाईः संख्या 1,462.59 QAR 1.16 QAR
इकाईः संख्या 1,253.65 QAR 1.16 QAR
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल