औंस : 1854.1$
ग्राम इकाईः संख्या : 59.61 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 52.16 USD
ग्राम इकाईः संख्या : 44.71 USD

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
27 May 2022 59.63 USD 52.17 USD 44.72 USD +0.00%
26 May 2022 59.49 USD 52.05 USD 44.62 USD -0.01%
25 May 2022 59.87 USD 52.38 USD 44.90 USD +0.00%
24 May 2022 59.65 USD 52.20 USD 44.74 USD +0.00%
23 May 2022 59.61 USD 52.16 USD 44.71 USD +0.00%
22 May 2022 59.37 USD 51.95 USD 44.53 USD -
21 May 2022 59.37 USD 51.95 USD 44.53 USD +0.00%
20 May 2022 59.19 USD 51.79 USD 44.39 USD +0.01%
19 May 2022 58.39 USD 51.09 USD 43.79 USD +0.00%
18 May 2022 58.12 USD 50.85 USD 43.59 USD -0.01%
17 May 2022 58.60 USD 51.28 USD 43.95 USD +0.01%
16 May 2022 58.21 USD 50.93 USD 43.65 USD 0.00%
15 May 2022 58.26 USD 50.98 USD 43.70 USD -
14 May 2022 58.26 USD 50.98 USD 43.70 USD -0.01%
13 May 2022 58.66 USD 51.33 USD 44.00 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 54.64 USD 65.57 USD
इकाईः संख्या 52.16 USD 60.51 USD
इकाईः संख्या 44.71 USD 51.86 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 54,643.14 USD 64.8 USD
इकाईः संख्या 52,159.36 USD 60.32 USD
इकाईः संख्या 44,708.02 USD 51.04 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 637.35 USD 764.82 USD
इकाईः संख्या 608.38 USD 705.72 USD
इकाईः संख्या 521.47 USD 604.91 USD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 437.15 USD 524.58 USD
इकाईः संख्या 417.27 USD 484.03 USD
इकाईः संख्या 357.66 USD 414.89 USD
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल