औंस : 1792$
ग्राम इकाईः संख्या : 84,116.64 IQD
ग्राम इकाईः संख्या : 73,602.06 IQD
ग्राम इकाईः संख्या : 63,087.48 IQD

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
23 Oct 2021 84,116.64 IQD 73,602.06 IQD 63,087.48 IQD +1.00%
22 Oct 2021 83,891.33 IQD 73,404.91 IQD 62,918.50 IQD +1.00%
21 Oct 2021 83,853.78 IQD 73,372.05 IQD 62,890.33 IQD +1.00%
20 Oct 2021 83,276.41 IQD 72,866.86 IQD 62,457.31 IQD +1.00%
19 Oct 2021 83,318.66 IQD 72,903.83 IQD 62,488.99 IQD +1.00%
18 Oct 2021 82,966.61 IQD 72,595.78 IQD 62,224.96 IQD +1.00%
17 Oct 2021 82,961.92 IQD 72,591.68 IQD 62,221.44 IQD +1.00%
16 Oct 2021 82,961.92 IQD 72,591.68 IQD 62,221.44 IQD +1.00%
15 Oct 2021 84,252.77 IQD 73,721.17 IQD 63,189.58 IQD +1.00%
14 Oct 2021 83,939.05 IQD 73,446.67 IQD 62,954.29 IQD +1.00%
13 Oct 2021 82,699.05 IQD 72,361.67 IQD 62,024.29 IQD +1.00%
12 Oct 2021 82,544.73 IQD 72,226.64 IQD 61,908.55 IQD +1.00%
11 Oct 2021 82,375.16 IQD 72,078.27 IQD 61,781.37 IQD +1.00%
10 Oct 2021 82,478.43 IQD 72,168.63 IQD 61,858.82 IQD +1.00%
09 Oct 2021 82,478.43 IQD 72,168.63 IQD 61,858.82 IQD -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 77,106.92 IQD 92.4 IQD
इकाईः संख्या 73,602.06 IQD 84.68 IQD
इकाईः संख्या 63,087.48 IQD 73.08 IQD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 77,106,921.16 IQD 92.4 IQD
इकाईः संख्या 73,602,061.10 IQD 84.68 IQD
इकाईः संख्या 63,087,480.95 IQD 73.08 IQD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 899,359.89 IQD 1078.8 IQD
इकाईः संख्या 858,479.89 IQD 995.28 IQD
इकाईः संख्या 735,839.91 IQD 852.6 IQD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 616,855.29 IQD 739.2 IQD
इकाईः संख्या 588,816.42 IQD 682.08 IQD
इकाईः संख्या 504,699.78 IQD 584.64 IQD
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल