औंस : 1947.9$
ग्राम इकाईः संख्या : 5,117.23 INR
ग्राम इकाईः संख्या : 4,477.58 INR
ग्राम इकाईः संख्या : 3,837.92 INR

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
02 Feb 2023 5,130.54 INR 4,489.22 INR 3,847.91 INR +0.99%
01 Feb 2023 5,058.78 INR 4,426.43 INR 3,794.08 INR +0.99%
31 Jan 2023 5,042.10 INR 4,411.84 INR 3,781.57 INR +0.99%
30 Jan 2023 5,076.77 INR 4,442.18 INR 3,807.58 INR +0.99%
29 Jan 2023 5,063.64 INR 4,430.68 INR 3,797.73 INR +0.99%
28 Jan 2023 5,063.64 INR 4,430.68 INR 3,797.73 INR +0.99%
27 Jan 2023 5,049.32 INR 4,418.16 INR 3,786.99 INR +0.99%
26 Jan 2023 5,113.29 INR 4,474.13 INR 3,834.97 INR +0.99%
25 Jan 2023 5,065.48 INR 4,432.29 INR 3,799.11 INR +0.99%
24 Jan 2023 5,078.70 INR 4,443.86 INR 3,809.03 INR +0.99%
23 Jan 2023 5,068.11 INR 4,434.59 INR 3,801.08 INR +0.99%
22 Jan 2023 5,060.49 INR 4,427.93 INR 3,795.37 INR +0.99%
21 Jan 2023 5,060.49 INR 4,427.93 INR 3,795.37 INR +0.99%
20 Jan 2023 5,055.23 INR 4,423.33 INR 3,791.42 INR +0.99%
19 Jan 2023 5,016.53 INR 4,389.46 INR 3,762.40 INR -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 4,689.90 INR 4.8 INR
इकाईः संख्या 4,476.72 INR 4.64 INR
इकाईः संख्या 3,837.19 INR 3.48 INR
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 4,689,901.07 INR 4.8 INR
इकाईः संख्या 4,476,723.75 INR 4.64 INR
इकाईः संख्या 3,837,191.79 INR 3.48 INR
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 54,702.08 INR 64.8 INR
इकाईः संख्या 52,215.62 INR 60.32 INR
इकाईः संख्या 44,756.25 INR 51.04 INR
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 37,519.20 INR 44.4 INR
इकाईः संख्या 35,813.79 INR 40.6 INR
इकाईः संख्या 30,697.53 INR 34.8 INR
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल