औंस : 1854.1$
ग्राम इकाईः संख्या : 8,672.94 DZD
ग्राम इकाईः संख्या : 7,588.82 DZD
ग्राम इकाईः संख्या : 6,504.70 DZD

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
27 May 2022 8,675.28 DZD 7,590.87 DZD 6,506.46 DZD +0.99%
26 May 2022 8,655.16 DZD 7,573.27 DZD 6,491.37 DZD +0.99%
25 May 2022 8,710.13 DZD 7,621.36 DZD 6,532.60 DZD +0.99%
24 May 2022 8,678.93 DZD 7,594.06 DZD 6,509.20 DZD +0.99%
23 May 2022 8,672.94 DZD 7,588.82 DZD 6,504.70 DZD +0.99%
22 May 2022 8,638.32 DZD 7,558.53 DZD 6,478.74 DZD +0.99%
21 May 2022 8,638.32 DZD 7,558.53 DZD 6,478.74 DZD +0.99%
20 May 2022 8,611.66 DZD 7,535.20 DZD 6,458.75 DZD +0.99%
19 May 2022 8,494.72 DZD 7,432.88 DZD 6,371.04 DZD +0.99%
18 May 2022 8,455.89 DZD 7,398.91 DZD 6,341.92 DZD +0.99%
17 May 2022 8,526.29 DZD 7,460.51 DZD 6,394.72 DZD +0.99%
16 May 2022 8,468.52 DZD 7,409.96 DZD 6,351.39 DZD +0.99%
15 May 2022 8,476.94 DZD 7,417.33 DZD 6,357.71 DZD +0.99%
14 May 2022 8,476.94 DZD 7,417.33 DZD 6,357.71 DZD +0.99%
13 May 2022 8,534.95 DZD 7,468.08 DZD 6,401.21 DZD -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 7,950.19 DZD 8.4 DZD
इकाईः संख्या 7,588.82 DZD 8.12 DZD
इकाईः संख्या 6,504.70 DZD 6.96 DZD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 7,950,194.51 DZD 8.4 DZD
इकाईः संख्या 7,588,822.03 DZD 8.12 DZD
इकाईः संख्या 6,504,704.60 DZD 6.96 DZD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 92,729.50 DZD 110.4 DZD
इकाईः संख्या 88,514.52 DZD 102.08 DZD
इकाईः संख्या 75,869.59 DZD 87 DZD
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 63,601.55 DZD 75.6 DZD
इकाईः संख्या 60,710.57 DZD 69.6 DZD
इकाईः संख्या 52,037.63 DZD 60.32 DZD
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल