औंस : 1792$
ग्राम इकाईः संख्या : 49.47 EUR
ग्राम इकाईः संख्या : 43.28 EUR
ग्राम इकाईः संख्या : 37.10 EUR

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
23 Oct 2021 49.47 EUR 43.28 EUR 37.10 EUR -0.16%
22 Oct 2021 49.33 EUR 43.17 EUR 37.00 EUR -0.16%
21 Oct 2021 49.31 EUR 43.15 EUR 36.98 EUR -0.16%
20 Oct 2021 48.97 EUR 42.85 EUR 36.73 EUR -0.17%
19 Oct 2021 49.00 EUR 42.87 EUR 36.75 EUR -0.16%
18 Oct 2021 48.79 EUR 42.69 EUR 36.59 EUR -0.16%
17 Oct 2021 48.79 EUR 42.69 EUR 36.59 EUR -0.16%
16 Oct 2021 48.79 EUR 42.69 EUR 36.59 EUR -0.18%
15 Oct 2021 49.55 EUR 43.35 EUR 37.16 EUR -0.16%
14 Oct 2021 49.36 EUR 43.19 EUR 37.02 EUR -0.15%
13 Oct 2021 48.63 EUR 42.55 EUR 36.48 EUR -0.16%
12 Oct 2021 48.54 EUR 42.48 EUR 36.41 EUR -0.16%
11 Oct 2021 48.44 EUR 42.39 EUR 36.33 EUR -0.17%
10 Oct 2021 48.50 EUR 42.44 EUR 36.38 EUR -0.16%
09 Oct 2021 48.50 EUR 42.44 EUR 36.38 EUR -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 45.35 EUR 54.42 EUR
इकाईः संख्या 43.28 EUR 50.2 EUR
इकाईः संख्या 37.10 EUR 43.04 EUR
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 45,345.21 EUR 54 EUR
इकाईः संख्या 43,284.06 EUR 49.88 EUR
इकाईः संख्या 37,100.62 EUR 42.92 EUR
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 528.90 EUR 634.68 EUR
इकाईः संख्या 504.86 EUR 585.64 EUR
इकाईः संख्या 432.73 EUR 501.97 EUR
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 362.76 EUR 435.31 EUR
इकाईः संख्या 346.27 EUR 401.67 EUR
इकाईः संख्या 296.80 EUR 344.29 EUR
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल