اونس : 1926.33$
گرم واحد: تعداد : 61.93 USD
گرم واحد: تعداد : 54.19 USD
گرم واحد: تعداد : 46.45 USD
تاریخچه ٪unit٪ قیمت طلا در ٪country٪
تاریخ گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد تغییر
02 Feb 2023 62.79 USD 54.94 USD 47.09 USD +0.01%
01 Feb 2023 61.91 USD 54.17 USD 46.43 USD +0.00%
31 Jan 2023 61.71 USD 53.99 USD 46.28 USD -0.01%
30 Jan 2023 62.13 USD 54.36 USD 46.60 USD +0.00%
29 Jan 2023 61.97 USD 54.22 USD 46.48 USD -
28 Jan 2023 61.97 USD 54.22 USD 46.48 USD +0.00%
27 Jan 2023 61.80 USD 54.07 USD 46.35 USD -0.01%
26 Jan 2023 62.58 USD 54.76 USD 46.93 USD +0.01%
25 Jan 2023 61.99 USD 54.24 USD 46.49 USD 0.00%
24 Jan 2023 62.15 USD 54.39 USD 46.62 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020