اونس : 1837.4$
گرم واحد: تعداد : 59.07 USD
گرم واحد: تعداد : 51.69 USD
گرم واحد: تعداد : 44.31 USD

قیمت طلا

در حال بارگیری

نرخ طلا

واحد طلا نرخ طلا تغییر
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

در حال بارگیری
تاریخ گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد تغییر
20 Jan 2022 59.15 USD 51.75 USD 44.36 USD +0.02%
19 Jan 2022 58.23 USD 50.95 USD 43.67 USD 0.00%
18 Jan 2022 58.42 USD 51.12 USD 43.82 USD 0.00%
17 Jan 2022 58.51 USD 51.20 USD 43.88 USD +0.00%
16 Jan 2022 58.45 USD 51.15 USD 43.84 USD -
15 Jan 2022 58.45 USD 51.15 USD 43.84 USD 0.00%
14 Jan 2022 58.71 USD 51.37 USD 44.03 USD 0.00%
13 Jan 2022 58.72 USD 51.38 USD 44.04 USD +0.00%
12 Jan 2022 58.45 USD 51.15 USD 43.84 USD +0.01%
11 Jan 2022 58.08 USD 50.82 USD 43.56 USD +0.01%
10 Jan 2022 57.61 USD 50.41 USD 43.21 USD 0.00%
09 Jan 2022 57.77 USD 50.55 USD 43.33 USD -
08 Jan 2022 57.77 USD 50.55 USD 43.33 USD +0.00%
07 Jan 2022 57.63 USD 50.43 USD 43.23 USD -0.01%
06 Jan 2022 58.03 USD 50.78 USD 43.53 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 54.15 USD 64.98 USD
واحد: تعداد 51.69 USD 59.96 USD
واحد: تعداد 44.31 USD 51.4 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 54,150.97 USD 64.8 USD
واحد: تعداد 51,689.56 USD 59.16 USD
واحد: تعداد 44,305.34 USD 51.04 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 631.61 USD 757.93 USD
واحد: تعداد 602.90 USD 699.36 USD
واحد: تعداد 516.77 USD 599.45 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 433.21 USD 519.85 USD
واحد: تعداد 413.52 USD 479.68 USD
واحد: تعداد 354.44 USD 411.15 USD
subscribe to get gold news and prices daily
ثبت نام خبرنامه