اونس : 1798.1$
گرم واحد: تعداد : 57.81 USD
گرم واحد: تعداد : 50.58 USD
گرم واحد: تعداد : 43.36 USD

قیمت طلا

در حال بارگیری

نرخ طلا

واحد طلا نرخ طلا تغییر
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

در حال بارگیری
تاریخ گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد تغییر
05 Dec 2022 58.12 USD 50.85 USD 43.59 USD +0.01%
04 Dec 2022 57.78 USD 50.56 USD 43.34 USD -
03 Dec 2022 57.78 USD 50.56 USD 43.34 USD +0.00%
02 Dec 2022 57.77 USD 50.55 USD 43.32 USD +0.01%
01 Dec 2022 57.21 USD 50.06 USD 42.91 USD +0.01%
30 Nov 2022 56.41 USD 49.36 USD 42.30 USD +0.00%
29 Nov 2022 56.36 USD 49.31 USD 42.27 USD +0.00%
28 Nov 2022 56.29 USD 49.25 USD 42.21 USD 0.00%
27 Nov 2022 56.43 USD 49.38 USD 42.33 USD 0.00%
25 Nov 2022 56.56 USD 49.49 USD 42.42 USD +0.00%
24 Nov 2022 56.43 USD 49.37 USD 42.32 USD +0.01%
23 Nov 2022 55.81 USD 48.83 USD 41.86 USD 0.00%
22 Nov 2022 56.08 USD 49.07 USD 42.06 USD 0.00%
21 Nov 2022 56.11 USD 49.10 USD 42.09 USD 0.00%
20 Nov 2022 56.30 USD 49.26 USD 42.22 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 52.99 USD 63.59 USD
واحد: تعداد 50.58 USD 58.67 USD
واحد: تعداد 43.36 USD 50.3 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 52,992.74 USD 62.4 USD
واحد: تعداد 50,583.98 USD 58 USD
واحد: تعداد 43,357.69 USD 49.88 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 618.10 USD 741.72 USD
واحد: تعداد 590.00 USD 684.4 USD
واحد: تعداد 505.72 USD 586.64 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 423.94 USD 508.73 USD
واحد: تعداد 404.67 USD 469.42 USD
واحد: تعداد 346.86 USD 402.36 USD
subscribe to get gold news and prices daily
ثبت نام خبرنامه