اونس : 1762.2$
گرم واحد: تعداد : 56.66 USD
گرم واحد: تعداد : 49.57 USD
گرم واحد: تعداد : 42.49 USD

قیمت طلا

در حال بارگیری

نرخ طلا

واحد طلا نرخ طلا تغییر
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

در حال بارگیری
تاریخ گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد تغییر
18 Aug 2022 56.63 USD 49.55 USD 42.48 USD -0.01%
17 Aug 2022 57.11 USD 49.97 USD 42.83 USD 0.00%
16 Aug 2022 57.27 USD 50.11 USD 42.95 USD -0.01%
15 Aug 2022 57.73 USD 50.51 USD 43.30 USD 0.00%
14 Aug 2022 58.00 USD 50.75 USD 43.50 USD -
13 Aug 2022 58.00 USD 50.75 USD 43.50 USD +0.01%
12 Aug 2022 57.59 USD 50.39 USD 43.19 USD +0.00%
11 Aug 2022 57.40 USD 50.23 USD 43.05 USD 0.00%
10 Aug 2022 57.58 USD 50.38 USD 43.18 USD +0.00%
09 Aug 2022 57.41 USD 50.24 USD 43.06 USD +0.01%
08 Aug 2022 57.02 USD 49.89 USD 42.76 USD 0.00%
07 Aug 2022 57.11 USD 49.97 USD 42.83 USD -
06 Aug 2022 57.11 USD 49.97 USD 42.83 USD -0.01%
05 Aug 2022 57.62 USD 50.42 USD 43.21 USD +0.01%
04 Aug 2022 56.95 USD 49.83 USD 42.71 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 51.93 USD 62.32 USD
واحد: تعداد 49.57 USD 57.5 USD
واحد: تعداد 42.49 USD 49.29 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 51,934.71 USD 61.2 USD
واحد: تعداد 49,574.04 USD 56.84 USD
واحد: تعداد 42,492.03 USD 48.72 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 605.76 USD 726.91 USD
واحد: تعداد 578.22 USD 670.74 USD
واحد: تعداد 495.62 USD 574.92 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 415.48 USD 498.58 USD
واحد: تعداد 396.59 USD 460.04 USD
واحد: تعداد 339.94 USD 394.33 USD
subscribe to get gold news and prices daily
ثبت نام خبرنامه