اونس : 1837.87$
گرم واحد: تعداد : 215.14 QAR
گرم واحد: تعداد : 188.25 QAR
گرم واحد: تعداد : 161.36 QAR

قیمت طلا

در حال بارگیری

نرخ طلا

واحد طلا نرخ طلا تغییر
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

در حال بارگیری
تاریخ گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد تغییر
20 Jan 2022 215.35 QAR 188.43 QAR 161.51 QAR +0.73%
19 Jan 2022 212.01 QAR 185.51 QAR 159.01 QAR +0.72%
18 Jan 2022 212.72 QAR 186.13 QAR 159.54 QAR +0.72%
17 Jan 2022 213.04 QAR 186.41 QAR 159.78 QAR +0.73%
16 Jan 2022 212.83 QAR 186.22 QAR 159.62 QAR +0.73%
15 Jan 2022 212.83 QAR 186.22 QAR 159.62 QAR +0.72%
14 Jan 2022 213.75 QAR 187.03 QAR 160.31 QAR +0.73%
13 Jan 2022 213.79 QAR 187.06 QAR 160.34 QAR +0.73%
12 Jan 2022 212.83 QAR 186.22 QAR 159.62 QAR +0.73%
11 Jan 2022 211.46 QAR 185.03 QAR 158.59 QAR +0.73%
10 Jan 2022 209.75 QAR 183.53 QAR 157.31 QAR +0.72%
09 Jan 2022 210.36 QAR 184.06 QAR 157.77 QAR +0.73%
08 Jan 2022 210.36 QAR 184.06 QAR 157.77 QAR +0.73%
07 Jan 2022 209.84 QAR 183.61 QAR 157.38 QAR +0.72%
06 Jan 2022 211.30 QAR 184.89 QAR 158.48 QAR -
20/06/2020 - 13/07/2020
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 197.21 QAR 236.65 QAR
واحد: تعداد 188.25 QAR 218.37 QAR
واحد: تعداد 161.36 QAR 187.18 QAR
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 197,213.75 QAR 236.4 QAR
واحد: تعداد 188,249.49 QAR 218.08 QAR
واحد: تعداد 161,356.70 QAR 186.76 QAR
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 2,300.26 QAR 2.4 QAR
واحد: تعداد 2,195.70 QAR 2.32 QAR
واحد: تعداد 1,882.03 QAR 1.16 QAR
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 1,577.71 QAR 1.2 QAR
واحد: تعداد 1,506.00 QAR 1.16 QAR
واحد: تعداد 1,290.85 QAR 1.16 QAR
subscribe to get gold news and prices daily
ثبت نام خبرنامه