اونس : 1926.33$
گرم واحد: تعداد : 61.93 USD
گرم واحد: تعداد : 54.19 USD
گرم واحد: تعداد : 46.45 USD

قیمت طلا

در حال بارگیری

نرخ طلا

واحد طلا نرخ طلا تغییر
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

در حال بارگیری
تاریخ گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد گرم واحد: تعداد تغییر
02 Feb 2023 62.79 USD 54.94 USD 47.09 USD +0.01%
01 Feb 2023 61.91 USD 54.17 USD 46.43 USD +0.00%
31 Jan 2023 61.71 USD 53.99 USD 46.28 USD -0.01%
30 Jan 2023 62.13 USD 54.36 USD 46.60 USD +0.00%
29 Jan 2023 61.97 USD 54.22 USD 46.48 USD -
28 Jan 2023 61.97 USD 54.22 USD 46.48 USD +0.00%
27 Jan 2023 61.80 USD 54.07 USD 46.35 USD -0.01%
26 Jan 2023 62.58 USD 54.76 USD 46.93 USD +0.01%
25 Jan 2023 61.99 USD 54.24 USD 46.49 USD 0.00%
24 Jan 2023 62.15 USD 54.39 USD 46.62 USD +0.00%
23 Jan 2023 62.03 USD 54.27 USD 46.52 USD +0.00%
22 Jan 2023 61.93 USD 54.19 USD 46.45 USD -
21 Jan 2023 61.93 USD 54.19 USD 46.45 USD +0.00%
20 Jan 2023 61.87 USD 54.13 USD 46.40 USD +0.01%
19 Jan 2023 61.39 USD 53.72 USD 46.05 USD -
20/06/2020 - 13/07/2020
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 56.77 USD 68.12 USD
واحد: تعداد 54.19 USD 62.86 USD
واحد: تعداد 46.45 USD 53.88 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 56,771.72 USD 67.2 USD
واحد: تعداد 54,191.19 USD 62.64 USD
واحد: تعداد 46,449.59 USD 53.36 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 662.17 USD 794.6 USD
واحد: تعداد 632.08 USD 733.21 USD
واحد: تعداد 541.78 USD 628.46 USD
واحد طلا نرخ طلا طرز کار قیمت
واحد: تعداد 454.17 USD 545 USD
واحد: تعداد 433.53 USD 502.89 USD
واحد: تعداد 371.60 USD 431.06 USD
subscribe to get gold news and prices daily
ثبت نام خبرنامه